برنامه ی درسی هفتگی استاد (رضا لطفی) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه زبان تخصصی(2.00),(کلاس B-26),شروع فرد مباحث ویژه درالکترونیک(3.00),(کلاس B-12),شروع فرد
دوشنبه الکترونیک -1(3.00),(کلاس B-24),شروع فرد
سه شنبه آشنایی با مهندسی برق(1.00),(),شروع فرد مباحث ویژه درالکترونیک(3.00),(کلاس B-12),شروع فرد
چهارشنبه الکترونیک -1(3.00),(کلاس B-24),شروع فرد
پنج شنبه