برنامه ی درسی هفتگی استاد (رضا لطفی) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه طراحی مدارهای وی ال اس آی(3.00),(کلاس A-14),شروع فرد
یکشنبه
دوشنبه الکترونیک 2(3.00),(کلاس B-23),شروع فرد طراحی مدارهای وی ال اس آی(3.00),(کلاس B-11),شروع فرد
سه شنبه
چهارشنبه الکترونیک 2(3.00),(کلاس B-23),شروع فرد
پنج شنبه