برنامه ی درسی هفتگی استاد (امیررضا عطاری) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه روش های عددی در الکترومغناطیس(3.00),(کلاس B-22),شروع فرد ریز موج و آنتن(3.00),(کلاس B-22),شروع زوج
دوشنبه
سه شنبه روش های عددی در الکترومغناطیس(3.00),(کلاس B-22),شروع فرد ریز موج و آنتن(3.00),(کلاس B-22),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه