برنامه ی درسی هفتگی استاد (امیررضا عطاری) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه الکترومغناطیس(3.00),(کلاس B-26),شروع فرد آنتن 2(3.00),(کلاس B-26),شروع زوج
دوشنبه
سه شنبه الکترومغناطیس(3.00),(کلاس B-26),شروع فرد آنتن 2(3.00),(کلاس C-13),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه