برنامه ی درسی هفتگی استاد (رضا قاضی) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه کنترل توان راکتیودرسیستمهای قدرت(3.00),(کلاس B-23),شروع زوج
یکشنبه بررسی سیستمهای قدرت -1(3.00),(کلاس B-24),شروع فرد
دوشنبه
سه شنبه بررسی سیستمهای قدرت -1(3.00),(کلاس B-24),شروع فرد کنترل توان راکتیودرسیستمهای قدرت(3.00),(کلاس B-23),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه