برنامه ی درسی هفتگی استاد (رضا قاضی) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه کیفیت توان الکتریکی(3.00),(کلاس B-25),شروع زوج
یکشنبه بررسی سیستمهای قدرت -1(3.00),(کلاس B-13),شروع فرد
دوشنبه
سه شنبه بررسی سیستمهای قدرت -1(3.00),(کلاس B-13),شروع فرد کیفیت توان الکتریکی(3.00),(کلاس B-25),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه