برنامه ی درسی هفتگی استاد (قوشه عابدهدتنی) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه تئوری اطلاعات وکدینگI(3.00),(کلاس B-12),شروع زوج مباحث ویژه 1 درهوش مصنوعی(3.00),(کلاس B-34),شروع زوج
یکشنبه مدارهای الکتریکی1(3.00),(کلاس B-11),شروع فرد
دوشنبه مباحث ویژه 1 درهوش مصنوعی(3.00),(کلاس B-36),شروع فرد تئوری اطلاعات وکدینگI(3.00),(کلاس B-12),شروع فرد
سه شنبه مدارهای الکتریکی1(3.00),(کلاس B-11),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه