برنامه ی درسی هفتگی استاد (قوشه عابدهدتنی) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه تئوری اطلاعات چندکاربره(3.00),(کلاس B-13),شروع فرد احتمال مهندسی(3.00),(کلاس B-23),شروع فرد
یکشنبه
دوشنبه تئوری اطلاعات چندکاربره(3.00),(کلاس B-13),شروع فرد
سه شنبه احتمال مهندسی(3.00),(کلاس c-26),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه