برنامه ی درسی هفتگی استاد (حسین ضمیری جعفریان) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه سمیناروروش تحقیق(2.00),(کلاس B-21),شروع زوج
دوشنبه مخابرات دیجیتال(3.00),(کلاس B-23),شروع زوج
سه شنبه
چهارشنبه مخابرات دیجیتال(3.00),(کلاس B-23),شروع فرد
پنج شنبه