برنامه ی درسی هفتگی استاد (حسین ضمیری جعفریان) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه پردازش سیگنالهای دیجیتالی(3.00),(کلاس B-21),شروع زوج
یکشنبه سیستم های مخابرات بی سیم(3.00),(کلاس B-22),شروع زوج
دوشنبه
سه شنبه پردازش سیگنالهای دیجیتالی(3.00),(کلاس B-32),شروع فرد سیستم های مخابرات بی سیم(3.00),(کلاس B-22),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه