برنامه ی درسی هفتگی استاد (سیدعلی رضا سیدین) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه آز-پردازش سیگنال های دیجیتال(1.00),(),شروع فرد
یکشنبه پردازش سیگنالهای تصویری(3.00),( کلاس مجازی 2),شروع فرد
دوشنبه تجزیه وتحلیل سیستمها(3.00),(کلاس B-26),شروع فرد
سه شنبه پردازش سیگنالهای تصویری(3.00),( کلاس مجازی 2),شروع فرد
چهارشنبه تجزیه وتحلیل سیستمها(3.00),(کلاس B-26),شروع فرد
پنج شنبه