برنامه ی درسی هفتگی استاد (سیدعلی رضا سیدین) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه ریاضی مهندسی(3.00),(کلاس D-24),شروع زوج
یکشنبه پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته(3.00),(کلاس B-26),شروع زوج
دوشنبه پردازش سیگنال دیجیتال(3.00),(کلاس B-25),شروع فرد ریاضی مهندسی(3.00),(کلاس B-25),شروع فرد
سه شنبه پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته(3.00),(کلاس B-26),شروع فرد
چهارشنبه پردازش سیگنال دیجیتال(3.00),(کلاس B-25),شروع فرد
پنج شنبه