برنامه ی درسی هفتگی استاد (حسین خوش بین قماش) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه مدارهای الکتریکی 2(2.00),(کلاس B-24),شروع فرد
دوشنبه تئوری پیشرفته مخابرات(3.00),(کلاس B-25),شروع فرد تجزیه وتحلیل سیستمها(3.00),(کلاس B-24),شروع فرد
سه شنبه
چهارشنبه تئوری پیشرفته مخابرات(3.00),(کلاس B-25),شروع فرد تجزیه وتحلیل سیستمها(3.00),(کلاس B-24),شروع فرد
پنج شنبه مخابرات سلولی(3.00),(کلاس A-13),شروع زوج مخابرات سلولی(3.00),(کلاس A-13),شروع فرد