برنامه ی درسی هفتگی استاد (حسین خوش بین قماش) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه احتمال مهندسی(3.00),(کلاس B-25),شروع فرد مدارهای الکتریکی 2(2.00),(کلاس B-21),شروع زوج
یکشنبه
دوشنبه اصول سیستم های مخابراتی(3.00),(کلاس B-23),شروع فرد مخابرات سلولی(3.00),(کلاس B-24),شروع زوج
سه شنبه
چهارشنبه مخابرات سلولی(3.00),(کلاس B-22),شروع فرد اصول سیستم های مخابراتی(3.00),(کلاس B-23),شروع فرد احتمال مهندسی(3.00),(کلاس B-25),شروع فرد
پنج شنبه تئوری پیشرفته مخابرات(3.00),(کلاس B-25),شروع زوج تئوری پیشرفته مخابرات(3.00),(کلاس B-25),شروع فرد