برنامه ی درسی هفتگی استاد (مرتضی خادمی درح) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه مباحث ویژه درمخابرات - 1(3.00),(کلاس B-25),شروع فرد مدارهای منطقی(3.00),(کلاس B-26),شروع فرد
دوشنبه
سه شنبه مباحث ویژه درمخابرات - 1(3.00),(کلاس B-25),شروع فرد مدارهای منطقی(3.00),(کلاس B-26),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه