برنامه ی درسی هفتگی استاد (مرتضی خادمی درح) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه فرایندهای اتفاقی(3.00),(کلاس B-21),شروع فرد
یکشنبه مدارهای منطقی(3.00),(کلاس B-21),شروع فرد فرایندهای اتفاقی(3.00),(کلاس B-21),شروع فرد
دوشنبه
سه شنبه فرایندهای اتفاقی(3.00),(کلاس D-25),شروع فرد مدارهای منطقی(3.00),(کلاس B-21),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه