برنامه ی درسی هفتگی استاد (محمدحسین جاویدی دشت بیاض) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه آزمایشگاه سیستمهای قدرت(1.00),(),شروع زوج
یکشنبه بهره برداری ازسیستمهای قدرت پیشرفته(3.00),(آزمایشگاه بررسی سیستم ها قدرت ),شروع زوج بررسی سیستمهای قدرت - 2(3.00),(آزمایشگاه بررسی سیستم ها قدرت ),شروع فرد
دوشنبه
سه شنبه بررسی سیستمهای قدرت - 2(3.00),(کلاس B-26),شروع فرد بهره برداری ازسیستمهای قدرت پیشرفته(3.00),(آزمایشگاه بررسی سیستم ها قدرت ),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه