برنامه ی درسی هفتگی استاد (محمدحسین جاویدی دشت بیاض) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه مباحث ویژه درقدرت1(3.00),(آز تخصصی مطالعات سیستم وتجدید ساختار ),شروع فرد بررسی سیستمهای قدرت -1(3.00),(آز تخصصی مطالعات سیستم وتجدید ساختار ),شروع فرد
دوشنبه
سه شنبه بررسی سیستمهای قدرت -1(3.00),(آز تخصصی مطالعات سیستم وتجدید ساختار ),شروع فرد مباحث ویژه درقدرت1(3.00),(آز تخصصی مطالعات سیستم وتجدید ساختار ),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه