برنامه ی درسی هفتگی استاد (علی پیروی) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه روش تحقیق1(3.00),(),شروع زوج مبانی مهندسی برق(3.00),(کلاس A-13),شروع فرد
یکشنبه
دوشنبه زبان تخصصی(2.00),(کلاس B-23),شروع فرد مبانی مهندسی برق(3.00),(کلاس A-13),شروع فرد
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه