برنامه ی درسی هفتگی استاد (علی پیروی) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه زبان تخصصی(2.00),(کلاس B-23),شروع فرد مبانی مهندسی برق(3.00),(کلاس C-33),شروع فرد قابلیت اعتماددرسیستمهای قدرت(3.00),(کلاس B-11),شروع زوج
یکشنبه
دوشنبه سمینار(2.00),(کلاس B-12),شروع فرد مبانی مهندسی برق(3.00),(کلاس C-33),شروع فرد
سه شنبه
چهارشنبه قابلیت اعتماددرسیستمهای قدرت(3.00),(کلاس B-11),شروع فرد
پنج شنبه