برنامه ی درسی هفتگی استاد (ناصر پریز) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه سیستمهای خطی وکنترل(3.00),(کلاس B-11),شروع فرد
یکشنبه مباحث ویژه درمهندسی برق - 3(3.00),(),شروع فرد
دوشنبه سیستمهای خطی وکنترل(3.00),(کلاس B-13),شروع فرد سیستمهای کنترل غیرخطی(3.00),(),شروع فرد
سه شنبه مباحث ویژه درمهندسی برق - 3(3.00),(کلاس B-23),شروع فرد سیستمهای کنترل غیرخطی(3.00),(کلاس B-23),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه