برنامه ی درسی هفتگی استاد (ناصر پریز) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه احتمال مهندسی(3.00),(کلاس D-24),شروع فرد احتمال مهندسی(3.00),(کلاس B-24),شروع فرد
یکشنبه
دوشنبه آشکارسازی و تخمین(3.00),(کلاس B-26),شروع فرد کنترل صنعتی(3.00),(کلاس B-21),شروع فرد ریاضیات مهندسی پیشرفته(3.00),(),شروع فرد ریاضیات مهندسی پیشرفته(3.00),(کلاس B-13),شروع فرد
سه شنبه
چهارشنبه ریاضیات مهندسی پیشرفته(3.00),(کلاس B-21),شروع فرد احتمال مهندسی(3.00),(کلاس B-24),شروع زوج آشکارسازی و تخمین(3.00),(کلاس B-26),شروع فرد کنترل صنعتی(3.00),(),شروع فرد
پنج شنبه