برنامه ی درسی هفتگی استاد (سید ابراهیم حسینی) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه فیزیک الکترونیک(3.00),(),شروع زوج
یکشنبه
دوشنبه الکترونیک -1(3.00),(کلاس B-21),شروع فرد طراحی مدارهاوشبکه ها(3.00),(کلاس B-22),شروع فرد
سه شنبه
چهارشنبه الکترونیک -1(3.00),(کلاس B-21),شروع فرد طراحی مدارهاوشبکه ها(3.00),(کلاس B-22),شروع فرد
پنج شنبه