برنامه ی درسی هفتگی استاد (سید ابراهیم حسینی) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه فیزیک الکترونیک(3.00),(کلاس B-13),شروع فرد ادوات نیمه هادی - ۱(3.00),(کلاس B-31),شروع زوج
دوشنبه الکترونیک -1(3.00),(کلاس B-25),شروع فرد
سه شنبه ادوات نیمه هادی - ۱(3.00),(),شروع فرد فیزیک الکترونیک(3.00),(کلاس B-13),شروع فرد
چهارشنبه الکترونیک -1(3.00),(کلاس B-25),شروع فرد
پنج شنبه