برنامه ی درسی هفتگی استاد (مهرداد شکوه صارمی) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه محاسبات عددی(2.00),(کلاس B-24),شروع فرد
یکشنبه فوتونیک(3.00),(کلاس B-11),شروع زوج
دوشنبه اصول سیستم های مخابراتی(3.00),(کلاس B-24),شروع فرد
سه شنبه فوتونیک(3.00),(کلاس B-11),شروع فرد
چهارشنبه اصول سیستم های مخابراتی(3.00),(کلاس B-24),شروع فرد
پنج شنبه