برنامه ی درسی هفتگی استاد (مهرداد شکوه صارمی) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه سیستمهای مخابرات نوری(3.00),(کلاس B-25),شروع فرد
یکشنبه سیستمهای مخابرات نوری(3.00),(کلاس B-25),شروع فرد
دوشنبه اصول سیستم های مخابراتی(3.00),(کلاس B-12),شروع زوج سیستمهای مخابرات نوری(3.00),(کلاس C-23),شروع فرد
سه شنبه سیستمهای مخابرات نوری(3.00),(کلاس B-25),شروع فرد
چهارشنبه اصول سیستم های مخابراتی(3.00),(کلاس B-11),شروع فرد
پنج شنبه