برنامه ی درسی هفتگی استاد (مجتبی جودکی) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه تئوری وتکنولوژی ساخت ادوات نیمه هادی1(3.00),(کلاس B-23),شروع فرد مدارهای مخابراتی(3.00),(کلاس B-22),شروع فرد
یکشنبه
دوشنبه مدارهای مخابراتی(3.00),(کلاس B-22),شروع فرد تئوری وتکنولوژی ساخت ادوات نیمه هادی1(3.00),(کلاس B-24),شروع فرد
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه