برنامه ی درسی هفتگی استاد (مجتبی جودکی) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه الکترومغناطیس(3.00),(کلاس B-21),شروع فرد مباحث ویژه درالکترونیک - 2(3.00),(کلاس B-11),شروع فرد
دوشنبه
سه شنبه الکترومغناطیس(3.00),(کلاس B-26),شروع فرد مباحث ویژه درالکترونیک - 2(3.00),(کلاس B-11),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه