برنامه ی درسی هفتگی استاد (سیدکمال حسینی ثانی) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه مباحث ویژه در کنترل -۲(3.00),( کلاس مجازی 2),شروع فرد سیستم های کنترل دیجیتال و غیر خطی(3.00),(کلاس B-13),شروع فرد سیستمهای کنترل دیجیتالی(3.00),(کلاس B-21),شروع فرد
یکشنبه
دوشنبه سیستم های کنترل دیجیتال و غیر خطی(3.00),(کلاس B-12),شروع فرد سیستمهای کنترل دیجیتالی(3.00),(),شروع فرد مباحث ویژه در کنترل -۲(3.00),( کلاس مجازی 2),شروع زوج
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
سیستمهای کنترل تطبیقی(3.00),(),شروع فرد