برنامه ی درسی هفتگی استاد (سیدکمال حسینی ثانی) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه سیستمهای خطی وکنترل(3.00),(کلاس B-26),شروع فرد سیستمهای کنترل تطبیقی(3.00),(کلاس B-13),شروع فرد سیستمهای کنترل تطبیقی(3.00),(),شروع فرد
یکشنبه
دوشنبه سیستمهای کنترل تطبیقی(3.00),(),شروع فرد سیستمهای خطی وکنترل(3.00),(کلاس B-26),شروع فرد
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه