برنامه ی درسی هفتگی استاد (مجید علومی بایگی) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه اقتصادمهندسی(3.00),(کلاس B-22),شروع فرد
یکشنبه
دوشنبه مباحث ویژه درمهندسی برق - 2(3.00),(کلاس C-35),شروع زوج اقتصادمهندسی(3.00),(کلاس B-22),شروع فرد
سه شنبه ماشین های الکتریکی 1(2.00),(کلاس B-23),شروع فرد
چهارشنبه مباحث ویژه درمهندسی برق - 2(3.00),(کلاس C-34),شروع فرد
پنج شنبه