برنامه ی درسی هفتگی استاد (مجید علومی بایگی) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه
دوشنبه مباحث ویژه درمهندسی برق - 3(3.00),(کلاس B-11),شروع فرد اقتصادمهندسی(3.00),(کلاس B-21),شروع فرد
سه شنبه آشنایی با مهندسی برق(1.00),(),شروع فرد
چهارشنبه مباحث ویژه درمهندسی برق - 3(3.00),(کلاس B-11),شروع فرد اقتصادمهندسی(3.00),(کلاس B-21),شروع فرد
پنج شنبه