برنامه ی درسی هفتگی استاد (جواد ساده) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه ماشینهای الکتریکی2(3.00),(کلاس B-25),شروع فرد بررسی حالات گذرادرسیستمهای قدرت(3.00),(کلاس B-25),شروع زوج
دوشنبه
سه شنبه ماشینهای الکتریکی2(3.00),(کلاس B-25),شروع فرد بررسی حالات گذرادرسیستمهای قدرت(3.00),(کلاس B-25),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه