برنامه ی درسی هفتگی استاد (جواد ساده) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه حفاظت ورله ها(3.00),(),شروع زوج حفاظت ورله ها(3.00),(کلاس B-23),شروع فرد
یکشنبه ماشینهای الکتریکی2(3.00),(کلاس B-24),شروع فرد حفاظت پیشرفته سیستمهای قدرت(3.00),(کلاس B-21),شروع فرد
دوشنبه
سه شنبه ماشینهای الکتریکی2(3.00),(کلاس B-24),شروع فرد حفاظت ورله ها(3.00),(کلاس B-22),شروع فرد حفاظت پیشرفته سیستمهای قدرت(3.00),(کلاس B-21),شروع زوج
چهارشنبه
پنج شنبه