برنامه ی درسی هفتگی استاد (حبیب رجبی مشهدی) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه آزمایشگاه سیستمهای قدرت(1.00),(),شروع زوج برنامه ریزی در سیستمهای قدرت(3.00),(کلاس B-21),شروع فرد
یکشنبه بررسی سیستمهای قدرت - 2(3.00),(کلاس B-12),شروع فرد
دوشنبه
سه شنبه بررسی سیستمهای قدرت - 2(3.00),(کلاس B-12),شروع فرد برنامه ریزی در سیستمهای قدرت(3.00),(کلاس B-21),شروع زوج
چهارشنبه
پنج شنبه