برنامه ی درسی هفتگی استاد (حبیب رجبی مشهدی) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه نظریه بازی ها(3.00),(کلاس B-33),شروع فرد
یکشنبه بررسی سیستمهای قدرت -1(3.00),(کلاس B-25),شروع فرد
دوشنبه
سه شنبه بررسی سیستمهای قدرت -1(3.00),(کلاس B-25),شروع فرد نظریه بازی ها(3.00),(کلاس B-34),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه