برنامه ی درسی هفتگی استاد (میرمجتبی میرصالحی) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه الکترومغناطیس(3.00),(کلاس B-24),شروع فرد شبکه های عصبی(3.00),(کلاس B-23),شروع زوج
دوشنبه
سه شنبه الکترومغناطیس(3.00),(کلاس B-24),شروع فرد شبکه های عصبی(3.00),(کلاس D-26),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه