برنامه ی درسی هفتگی استاد (میرمجتبی میرصالحی) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه الکترومغناطیس(3.00),(کلاس B-13),شروع فرد سمیناروروش تحقیق(2.00),(کلاس B-25),شروع زوج
دوشنبه
سه شنبه الکترومغناطیس(3.00),(کلاس B-13),شروع فرد
چهارشنبه
پنج شنبه