• کارشناسی ( جاری: 625)
  • مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل) ( جاری: 141)
  • مهندسی برق - الکترونیک ( جاری: 11)
  • مهندسی برق - قدرت ( جاری: 8)
  • مهندسی برق - مخابرات ( جاری: 4)
  • مهندسی برق - کنترل ( جاری: 4)
  • برق - الکترونیک ( جاری: 3)
  • مهندسی برق ( جاری: 454)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 276)
  • مهندسی برق - الکترونیک ( جاری: 5)
  • مهندسی برق - قدرت ( جاری: 6)
  • مهندسی برق - مخابرات ( جاری: 1)
  • مهندسی برق - کنترل ( جاری: 51)
  • مهندسی پزشکی - بیوالکتریک ( جاری: 30)
  • مهندسی برق - الکترونیک (آموزش محور ) ( جاری: 1)
  • مهندسی برق - قدرت ( آموزش محور ) ( جاری: 1)
  • مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم ( جاری: 19)
  • مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان ( جاری: 1)
  • مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان ( آموزش محور ) ( جاری: 1)
  • مهندسی برق - مخابرات (سیستم) ( جاری: 12)
  • مهندسی پزشکی - بیوالکتریک (آموزش محور) ( جاری: 4)
  • مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک ( جاری: 19)
  • مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ( جاری: 10)
  • مهندسی برق - سیستم های قدرت(آموزش محور) ( جاری: 1)
  • مهندسی برق- مخابرات گرایش سیستم (آموزش محور) ( جاری: 3)
  • مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ( جاری: 8)
  • مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم ( جاری: 11)
  • مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک ( جاری: 26)
  • مهندسی برق - سیستم های قدرت ( جاری: 44)
  • مهندسی برق - مخابرات میدان و موج ( جاری: 22)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 159)
  • مهندسی برق - الکترونیک ( جاری: 32)
  • مهندسی برق - قدرت ( جاری: 40)
  • مهندسی برق - کنترل ( جاری: 30)
  • مهندسی پزشکی - بیوالکتریک ( جاری: 6)
  • مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم ( جاری: 1)
  • مهندسی برق - مخابرات (میدان) ( جاری: 14)
  • مهندسی برق - مخابرات (سیستم) ( جاری: 27)
  • مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم ( جاری: 5)
  • مهندسی برق - مخابرات میدان و موج ( جاری: 4)