• کارشناسی ( جاری: 648)
  • مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل) ( جاری: 165)
  • مهندسی برق - الکترونیک ( جاری: 15)
  • مهندسی برق - قدرت ( جاری: 17)
  • مهندسی برق - مخابرات ( جاری: 6)
  • مهندسی برق - کنترل ( جاری: 7)
  • مهندسی برق ( جاری: 438)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 335)
  • مهندسی برق - الکترونیک ( جاری: 7)
  • مهندسی برق - قدرت ( جاری: 19)
  • مهندسی برق - مخابرات ( جاری: 1)
  • مهندسی برق - کنترل ( جاری: 60)
  • مهندسی پزشکی - بیوالکتریک ( جاری: 43)
  • مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم ( جاری: 26)
  • مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان ( جاری: 3)
  • مهندسی برق - مخابرات (سیستم) ( جاری: 13)
  • مهندسی پزشکی - بیوالکتریک (آموزش محور) ( جاری: 1)
  • مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک (آموزش محور) ( جاری: 1)
  • مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک ( جاری: 19)
  • مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ( جاری: 9)
  • مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ( جاری: 9)
  • مهندسی برق - مخابرات سیستم ( جاری: 15)
  • مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک ( جاری: 25)
  • مهندسی برق - سیستم های قدرت ( جاری: 55)
  • مهندسی برق - مخابرات میدان و موج ( جاری: 29)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 179)
  • مهندسی برق - الکترونیک ( جاری: 42)
  • مهندسی برق - قدرت ( جاری: 41)
  • مهندسی برق - مخابرات ( جاری: 1)
  • مهندسی برق - کنترل ( جاری: 38)
  • مهندسی پزشکی - بیوالکتریک ( جاری: 6)
  • مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم ( جاری: 2)
  • مهندسی برق - مخابرات (میدان) ( جاری: 15)
  • مهندسی برق - مخابرات (سیستم) ( جاری: 28)
  • مهندسی برق - مخابرات سیستم ( جاری: 2)
  • مهندسی برق - مخابرات میدان و موج ( جاری: 4)