• کارشناسی ( جاری: 720)
  • مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل) ( جاری: 109)
  • مهندسی برق - الکترونیک ( جاری: 6)
  • مهندسی برق - قدرت ( جاری: 6)
  • مهندسی برق - مخابرات ( جاری: 2)
  • مهندسی برق - کنترل ( جاری: 2)
  • مهندسی برق ( جاری: 595)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 384)
  • مهندسی برق - الکترونیک ( جاری: 5)
  • مهندسی برق - قدرت ( جاری: 7)
  • مهندسی برق - کنترل ( جاری: 71)
  • مهندسی پزشکی - بیوالکتریک ( جاری: 45)
  • مهندسی برق - کنترل ( آموزش محور ) ( جاری: 1)
  • مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم ( جاری: 35)
  • مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان ( جاری: 1)
  • مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان ( آموزش محور ) ( جاری: 1)
  • مهندسی برق - مخابرات (سیستم) ( جاری: 11)
  • مهندسی پزشکی - بیوالکتریک (آموزش محور) ( جاری: 4)
  • مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک ( جاری: 39)
  • مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ( جاری: 20)
  • مهندسی برق - سیستم های قدرت(آموزش محور) ( جاری: 1)
  • مهندسی برق- مخابرات گرایش سیستم (آموزش محور) ( جاری: 4)
  • مهندسی برق - مخابرات میدان و موج (آموزش محور) ( جاری: 1)
  • مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ( جاری: 7)
  • مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم ( جاری: 10)
  • مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک ( جاری: 23)
  • مهندسی برق - سیستم های قدرت ( جاری: 60)
  • مهندسی برق - مخابرات میدان و موج ( جاری: 38)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 188)
  • مهندسی برق - الکترونیک ( جاری: 37)
  • مهندسی برق - قدرت ( جاری: 43)
  • مهندسی برق - کنترل ( جاری: 37)
  • مهندسی پزشکی - بیوالکتریک ( جاری: 13)
  • مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم ( جاری: 2)
  • مهندسی برق - مخابرات (میدان) ( جاری: 14)
  • مهندسی برق - مخابرات (سیستم) ( جاری: 29)
  • مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم ( جاری: 5)
  • مهندسی برق - مخابرات میدان و موج ( جاری: 8)