• کارشناسی ( جاری: 641)
  • مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل) ( جاری: 156)
  • مهندسی برق - الکترونیک ( جاری: 14)
  • مهندسی برق - قدرت ( جاری: 15)
  • مهندسی برق - مخابرات ( جاری: 5)
  • مهندسی برق - کنترل ( جاری: 7)
  • مهندسی برق ( جاری: 444)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 320)
  • مهندسی برق - الکترونیک ( جاری: 6)
  • مهندسی برق - قدرت ( جاری: 12)
  • مهندسی برق - مخابرات ( جاری: 1)
  • مهندسی برق - کنترل ( جاری: 58)
  • مهندسی پزشکی - بیوالکتریک ( جاری: 43)
  • مهندسی برق - کنترل ( آموزش محور ) ( جاری: 1)
  • مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم ( جاری: 24)
  • مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان ( جاری: 2)
  • مهندسی برق - مخابرات (سیستم) ( جاری: 14)
  • مهندسی پزشکی - بیوالکتریک (آموزش محور) ( جاری: 1)
  • مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک (آموزش محور) ( جاری: 1)
  • مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک ( جاری: 19)
  • مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ( جاری: 9)
  • مهندسی برق - سیستم های قدرت(آموزش محور) ( جاری: 2)
  • مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ( جاری: 9)
  • مهندسی برق - مخابرات سیستم ( جاری: 14)
  • مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک ( جاری: 26)
  • مهندسی برق - سیستم های قدرت ( جاری: 51)
  • مهندسی برق - مخابرات میدان و موج ( جاری: 27)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 177)
  • مهندسی برق - الکترونیک ( جاری: 40)
  • مهندسی برق - قدرت ( جاری: 41)
  • مهندسی برق - کنترل ( جاری: 37)
  • مهندسی پزشکی - بیوالکتریک ( جاری: 6)
  • مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم ( جاری: 2)
  • مهندسی برق - مخابرات (میدان) ( جاری: 15)
  • مهندسی برق - مخابرات (سیستم) ( جاری: 26)
  • مهندسی برق - مخابرات سیستم ( جاری: 6)
  • مهندسی برق - مخابرات میدان و موج ( جاری: 4)