• کارشناسی ( جاری: 666)
  • مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل) ( جاری: 171)
  • مهندسی برق - الکترونیک ( جاری: 23)
  • مهندسی برق - قدرت ( جاری: 27)
  • مهندسی برق - مخابرات ( جاری: 10)
  • مهندسی برق - کنترل ( جاری: 10)
  • مهندسی برق ( جاری: 425)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 333)
  • مهندسی برق - الکترونیک ( جاری: 8)
  • مهندسی برق - قدرت ( جاری: 24)
  • مهندسی برق - مخابرات ( جاری: 1)
  • مهندسی برق - کنترل ( جاری: 56)
  • مهندسی پزشکی - بیوالکتریک ( جاری: 40)
  • مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم ( جاری: 31)
  • مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان ( جاری: 6)
  • مهندسی برق - مخابرات (سیستم) ( جاری: 14)
  • مهندسی پزشکی - بیوالکتریک (آموزش محور) ( جاری: 1)
  • مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک (آموزش محور) ( جاری: 1)
  • مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک ( جاری: 17)
  • مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ( جاری: 8)
  • مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ( جاری: 8)
  • مهندسی برق - مخابرات سیستم ( جاری: 13)
  • مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک ( جاری: 25)
  • مهندسی برق - سیستم های قدرت ( جاری: 52)
  • مهندسی برق - مخابرات میدان و موج ( جاری: 28)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 174)
  • مهندسی برق - الکترونیک ( جاری: 39)
  • مهندسی برق - قدرت ( جاری: 42)
  • مهندسی برق - مخابرات ( جاری: 2)
  • مهندسی برق - کنترل ( جاری: 35)
  • مهندسی پزشکی - بیوالکتریک ( جاری: 5)
  • مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم ( جاری: 3)
  • مهندسی برق - مخابرات (میدان) ( جاری: 15)
  • مهندسی برق - مخابرات (سیستم) ( جاری: 29)
  • مهندسی برق - مخابرات سیستم ( جاری: 1)
  • مهندسی برق - مخابرات میدان و موج ( جاری: 3)