• کارشناسی ( جاری: 693)
  • مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل) ( جاری: 74)
  • مهندسی برق - الکترونیک ( جاری: 16)
  • مهندسی برق - قدرت ( جاری: 7)
  • مهندسی برق - مخابرات ( جاری: 9)
  • مهندسی برق - کنترل ( جاری: 2)
  • مهندسی برق ( جاری: 585)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 352)
  • مهندسی برق - الکترونیک ( جاری: 3)
  • مهندسی برق - قدرت ( جاری: 6)
  • مهندسی برق - کنترل ( جاری: 66)
  • مهندسی پزشکی - بیوالکتریک ( جاری: 44)
  • مهندسی برق - کنترل ( آموزش محور ) ( جاری: 1)
  • مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم ( جاری: 33)
  • مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان ( جاری: 1)
  • مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان ( آموزش محور ) ( جاری: 1)
  • مهندسی برق - مخابرات (سیستم) ( جاری: 11)
  • مهندسی پزشکی - بیوالکتریک (آموزش محور) ( جاری: 2)
  • مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک ( جاری: 35)
  • مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ( جاری: 19)
  • مهندسی برق- مخابرات گرایش سیستم (آموزش محور) ( جاری: 4)
  • مهندسی برق - مخابرات میدان و موج (آموزش محور) ( جاری: 1)
  • مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ( جاری: 7)
  • مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم ( جاری: 9)
  • مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک ( جاری: 21)
  • مهندسی برق - سیستم های قدرت ( جاری: 57)
  • مهندسی برق - مخابرات میدان و موج ( جاری: 31)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 175)
  • مهندسی برق - الکترونیک ( جاری: 32)
  • مهندسی برق - قدرت ( جاری: 41)
  • مهندسی برق - کنترل ( جاری: 35)
  • مهندسی پزشکی - بیوالکتریک ( جاری: 13)
  • مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم ( جاری: 2)
  • مهندسی برق - مخابرات (میدان) ( جاری: 14)
  • مهندسی برق - مخابرات (سیستم) ( جاری: 25)
  • مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم ( جاری: 5)
  • مهندسی برق - مخابرات میدان و موج ( جاری: 8)