لیست اعضای هیات علمی گروه


محمدرضا اکبرزاده توتونچی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:akbazar.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:akbazar@um.ac.ir

محمدرضا اکبرزاده توتونچی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدحسین جاویدی دشت بیاض

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:h-javidi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:h-javidi@um.ac.ir

محمدحسین جاویدی دشت بیاض

برنامه درسی هفتگی استاد

سید ابراهیم حسینی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ehosseini.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ehosseini@um.ac.ir

سید ابراهیم حسینی

برنامه درسی هفتگی استاد

مرتضی خادمی درح

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:khademi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:khademi@um.ac.ir

مرتضی خادمی درح

برنامه درسی هفتگی استاد

حبیب رجبی مشهدی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:h-mashhadi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:h-mashhadi@um.ac.ir

حبیب رجبی مشهدی

برنامه درسی هفتگی استاد

جواد ساده

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:sadeh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:sadeh@um.ac.ir

جواد ساده

برنامه درسی هفتگی استاد

قوشه عابدهدتنی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:hodtani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:hodtani@um.ac.ir

قوشه عابدهدتنی

برنامه درسی هفتگی استاد

امیررضا عطاری

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:attari50.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:attari50@um.ac.ir

امیررضا عطاری

برنامه درسی هفتگی استاد

رضا قاضی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:rghazi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:rghazi@um.ac.ir

رضا قاضی

برنامه درسی هفتگی استاد

رضا لطفی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:r-lotfi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:r-lotfi@um.ac.ir

رضا لطفی

برنامه درسی هفتگی استاد

میرمجتبی میرصالحی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mirsalehi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mirsalehi@um.ac.ir

میرمجتبی میرصالحی

برنامه درسی هفتگی استاد

ناصر پریز

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:n-pariz.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:n-pariz@um.ac.ir

ناصر پریز

برنامه درسی هفتگی استاد

علی پیروی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:peiravi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:peiravi@um.ac.ir

علی پیروی

برنامه درسی هفتگی استاد

مجتبی جودکی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:joodaki.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:joodaki@um.ac.ir

مجتبی جودکی

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدکمال حسینی ثانی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:k.hosseini.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:k.hosseini@um.ac.ir

سیدکمال حسینی ثانی

برنامه درسی هفتگی استاد

حسین خوش بین قماش

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:khoshbin.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:khoshbin@um.ac.ir

حسین خوش بین قماش

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدعلی رضا سیدین

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:seyedin.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:seyedin@um.ac.ir

سیدعلی رضا سیدین

برنامه درسی هفتگی استاد

مهرداد شکوه صارمی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:m_saremi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:m_saremi@um.ac.ir

مهرداد شکوه صارمی

برنامه درسی هفتگی استاد

حسین ضمیری جعفریان

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:hzamiri.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:hzamiri@um.ac.ir

حسین ضمیری جعفریان

برنامه درسی هفتگی استاد

مجید علومی بایگی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:m.oloomi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:m.oloomi@um.ac.ir

مجید علومی بایگی

برنامه درسی هفتگی استاد