محمد منفرد

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:m.monfared.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:m.monfared@um.ac.ir

محمد منفرد

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد میمندی نژاد

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:maymandi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:maymandi@um.ac.ir

محمد میمندی نژاد

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدحسن نشاطی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:neshat.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:neshat@um.ac.ir

محمدحسن نشاطی

برنامه درسی هفتگی استاد

نادیا نقوی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:n.naghavi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:n.naghavi@um.ac.ir

نادیا نقوی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدباقر نقیبی سیستانی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mb-naghibi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mb-naghibi@um.ac.ir

محمدباقر نقیبی سیستانی

برنامه درسی هفتگی استاد

علی کریم پور

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:karimpor.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:karimpor@um.ac.ir

علی کریم پور

برنامه درسی هفتگی استاد

عباس ابراهیمی مقدم

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:a.ebrahimi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:a.ebrahimi@um.ac.ir

عباس ابراهیمی مقدم

برنامه درسی هفتگی استاد

حسین ابوترابی زارچی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:abootorabi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:abootorabi@um.ac.ir

حسین ابوترابی زارچی

برنامه درسی هفتگی استاد

مهدی سعادتمند طرزجان

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:saadatmand.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:saadatmand@um.ac.ir

مهدی سعادتمند طرزجان

برنامه درسی هفتگی استاد

مهدی صابری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:msaberi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:msaberi@um.ac.ir

مهدی صابری

برنامه درسی هفتگی استاد

جواد صفائی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:safaie.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:safaie@um.ac.ir

جواد صفائی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد طاهرزاده ثانی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:taherzadeh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:taherzadeh@um.ac.ir

محمد طاهرزاده ثانی

برنامه درسی هفتگی استاد

جعفر عبادی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ebadi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ebadi@um.ac.ir

جعفر عبادی

برنامه درسی هفتگی استاد

مریم قربانی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:maryamgh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:maryamgh@um.ac.ir

مریم قربانی

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدمحمدسعید ماجدی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:majedi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:majedi@um.ac.ir

سیدمحمدسعید ماجدی

برنامه درسی هفتگی استاد

وحید محتشمی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:v.mohtashami.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:v.mohtashami@um.ac.ir

وحید محتشمی

برنامه درسی هفتگی استاد

سحر مقیمی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:s.moghimi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:s.moghimi@um.ac.ir

سحر مقیمی

برنامه درسی هفتگی استاد