لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه مهندسي برق دانشکده مهندسی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. محاسبات عددی ( دکتر سیدمحمدسعید ماجدی)
 2. الکترومغناطیس ( دکتر میرمجتبی میرصالحی)
 3. الکترومغناطیس ( دکتر مجتبی جودکی)
 4. الکترومغناطیس ( دکتر )
 5. الکترونیک -1 ( دکتر سید ابراهیم حسینی)
 6. الکترونیک -1 ( دکتر رضا لطفی)
 7. الکترونیک -1 ( دکتر محمد میمندی نژاد)
 8. آشنایی با مهندسی برق ( دکتر مجید علومی بایگی)
 9. آشنایی با مهندسی برق ( دکتر رضا لطفی)
 10. آشنایی با مهندسی برق ( دکتر مجید علومی بایگی)
 11. آشنایی با مهندسی برق ( دکتر رضا لطفی)
 12. کارگاه برق ( دکتر محمدرضا میری)
 13. کارگاه برق ( دکتر محمدرضا میری)
 14. کارگاه برق ( دکتر محمدرضا میری)
 15. کارگاه برق ( دکتر محمدرضا میری)
 16. کارگاه برق ( دکتر محمدرضا میری)
 17. کارگاه برق ( دکتر محمدرضا میری)
 18. نقشه کشی صنعتی ( دکتر ریحانه اکبری)
 19. نقشه کشی صنعتی ( دکتر محمدمهدی تفرج)
 20. نقشه کشی صنعتی ( دکتر محمدمهدی تفرج)
 21. نقشه کشی صنعتی ( دکتر مصطفی قناد)
 22. نقشه کشی صنعتی ( دکتر وحید ملکی)
 23. نقشه کشی صنعتی ( دکتر محمدمهدی تفرج)
 24. آزمایشگاه اندازه گیری ومدار - 1 ( دکتر داود موسوی نیشابوری)
 25. آزمایشگاه اندازه گیری ومدار - 1 ( دکتر داود موسوی نیشابوری)
 26. آزمایشگاه اندازه گیری ومدار - 1 ( دکتر نرگس عطارمقدم)
 27. آزمایشگاه اندازه گیری ومدار - 1 ( دکتر نرگس عطارمقدم)
 28. آزمایشگاه اندازه گیری ومدار - 1 ( دکتر اسدالله زرگری)
 29. آزمایشگاه اندازه گیری ومدار - 1 ( دکتر داود موسوی نیشابوری)
 30. آزمایشگاه اندازه گیری ومدار - 1 ( دکتر داود موسوی نیشابوری)
 31. آزمایشگاه اندازه گیری ومدار - 1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 32. آزمایشگاه اندازه گیری ومدار - 1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 33. آزمایشگاه اندازه گیری ومدار - 1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 34. آزمایشگاه اندازه گیری ومدار - 1 ( دکتر نرگس عطارمقدم)
 35. مدارهای الکتریکی1 ( دکتر نادیا نقوی)
 36. تجزیه وتحلیل سیستمها ( دکتر سیدعلی رضا سیدین)
 37. تجزیه وتحلیل سیستمها ( دکتر حسین خوش بین قماش)
 38. تجزیه وتحلیل سیستمها ( دکتر عباس ابراهیمی مقدم)
 39. اندازه گیری الکتریکی ( دکتر محمد طاهرزاده ثانی)
 40. اندازه گیری الکتریکی ( دکتر جمشید زارع مودی)
 41. اندازه گیری الکتریکی ( دکتر مجید شرکاء)
 42. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1 ( دکتر مهدی مولودیان)
 43. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1 ( دکتر مهدی مولودیان)
 44. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1 ( دکتر مهدی مولودیان)
 45. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1 ( دکتر مهدی مولودیان)
 46. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1 ( دکتر مهدی مولودیان)
 47. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1 ( دکتر مهدی مولودیان)
 48. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1 ( دکتر مهدی مولودیان)
 49. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 50. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 51. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 52. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 53. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 54. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 55. مدارهای منطقی ( دکتر نادیا نقوی)
 56. مدارهای منطقی ( دکتر مرتضی خادمی درح)
 57. آزمایشگاه مدارهای منطقی ( دکتر علی پور حسین)
 58. آزمایشگاه مدارهای منطقی ( دکتر علی پور حسین)
 59. آزمایشگاه مدارهای منطقی ( دکتر علی پور حسین)
 60. آزمایشگاه مدارهای منطقی ( دکتر علی پور حسین)
 61. آزمایشگاه مدارهای منطقی ( دکتر علی پور حسین)
 62. آزمایشگاه مدارهای منطقی ( دکتر علی پور حسین)
 63. آزمایشگاه مدارهای منطقی ( دکتر مجید شرکاء)
 64. ماشینهای الکتریکی2 ( دکتر جواد ساده)
 65. سیستمهای خطی وکنترل ( دکتر ناصر پریز)
 66. آزمایشگاه سیستمهای خطی وکنترل ( دکتر مجید شرکاء)
 67. آزمایشگاه سیستمهای خطی وکنترل ( دکتر علی پور حسین)
 68. آزمایشگاه سیستمهای خطی وکنترل ( دکتر علی پور حسین)
 69. آزمایشگاه سیستمهای خطی وکنترل ( دکتر علی پور حسین)
 70. آزمایشگاه سیستمهای خطی وکنترل ( دکتر علی پور حسین)
 71. آزمایشگاه سیستمهای خطی وکنترل ( دکتر علی پور حسین)
 72. آزمایشگاه سیستمهای خطی وکنترل ( دکتر علی پور حسین)
 73. آزمایشگاه سیستمهای خطی وکنترل ( دکتر علی پور حسین)
 74. زبان تخصصی ( دکتر علی پیروی)
 75. زبان تخصصی ( دکتر مهدی سعادتمند طرزجان)
 76. زبان تخصصی ( دکتر رضا لطفی)
 77. زبان تخصصی ( دکتر )
 78. زبان تخصصی ( دکتر مهدی سعادتمند طرزجان)
 79. بررسی سیستمهای قدرت -1 ( دکتر رضا قاضی)
 80. بررسی سیستمهای قدرت -1 ( دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض)
 81. بررسی سیستمهای قدرت -1 ( دکتر )
 82. کارآموزی - 1 ( دکتر )
 83. الکترونیک 2 ( دکتر محمدحسن نشاطی)
 84. احتمال مهندسی ( دکتر قوشه عابدهدتنی)
 85. احتمال مهندسی ( دکتر )
 86. ماشین های الکتریکی 1 ( دکتر جعفر عبادی)
 87. ماشین های الکتریکی 1 ( دکتر حسین ابوترابی زارچی)
 88. مدارهای الکتریکی 2 ( دکتر وحید محتشمی)
 89. مدارهای الکتریکی 2 ( دکتر حسین خوش بین قماش)
 90. مدارهای الکتریکی 2 ( دکتر سحر مقیمی)
 91. اصول سیستم های مخابراتی ( دکتر مهرداد شکوه صارمی)
 92. مخابرات دیجیتال ( دکتر حسین ضمیری جعفریان)
 93. ریاضی مهندسی ( دکتر مریم قربانی)
 94. ریاضی مهندسی ( دکتر سحر مقیمی)
 95. الکترونیک صنعتی ( دکتر محمد منفرد)
 96. الکترونیک صنعتی ( دکتر )
 97. آزمایشگاه الکترونیک صنعتی ( دکتر حامد حیدری دوست آباد)
 98. آزمایشگاه الکترونیک صنعتی ( دکتر حامد حیدری دوست آباد)
 99. آزمایشگاه الکترونیک صنعتی ( دکتر حامد حیدری دوست آباد)
 100. آزمایشگاه الکترونیک صنعتی ( دکتر حامد حیدری دوست آباد)
 101. آزمایشگاه الکترونیک صنعتی ( دکتر حامد حیدری دوست آباد)
 102. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی2 ( دکتر جعفر عبادی)
 103. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی2 ( دکتر محمدرضا میری)
 104. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی2 ( دکتر محمدرضا میری)
 105. آزمایشگاه الکترونیک 2 ( دکتر سیدمحمد کیش بافان)
 106. آزمایشگاه الکترونیک 2 ( دکتر سیدمحمد کیش بافان)
 107. آزمایشگاه الکترونیک 2 ( دکتر سیدمحمد کیش بافان)
 108. آزمایشگاه الکترونیک 2 ( دکتر سیدمحمد کیش بافان)
 109. آزمایشگاه الکترونیک 2 ( دکتر سیدمحمد کیش بافان)
 110. الکترونیک 3 ( دکتر محمد طاهرزاده ثانی)
 111. آزمایشگاه الکترونیک 3 ( دکتر سیدمحمد کیش بافان)
 112. تکنیک پالس ( دکتر مهدی صابری)
 113. آزمایشگاه تکنیک پالس ( دکتر سیدمحمد کیش بافان)
 114. آزمایشگاه تکنیک پالس ( دکتر سیدمحمد کیش بافان)
 115. آزمایشگاه تکنیک پالس ( دکتر سیدمحمد کیش بافان)
 116. آزمایشگاه تکنیک پالس ( دکتر سیدمحمد کیش بافان)
 117. آزمایشگاه تکنیک پالس ( دکتر سیدمحمد کیش بافان)
 118. فیزیک الکترونیک ( دکتر سید ابراهیم حسینی)
 119. فیزیک الکترونیک ( دکتر سید ابراهیم حسینی)
 120. مدارهای مخابراتی ( دکتر مهدی صابری)
 121. آزمایشگاه مدارهای مخابراتی ( دکتر سیدمحمد کیش بافان)
 122. آزمایشگاه مدارهای مخابراتی ( دکتر سیدمحمد کیش بافان)
 123. آزمایشگاه مدارهای مخابراتی ( دکتر سیدمحمد کیش بافان)
 124. آزمایشگاه مدارهای مخابراتی ( دکتر سیدمحمد کیش بافان)
 125. فیلترهاوسنتزمدار ( دکتر )
 126. اجزای کامپیوتر ( دکتر حمید نوری)
 127. آزمایشگاه اجزاءکامپیوتر ( دکتر مجید شرکاء)
 128. میکروپروسسورها ( دکتر مجید شرکاء)
 129. میکروپروسسورها ( دکتر مجید شرکاء)
 130. آزمایشگاه میکروپروسسورها ( دکتر مجید شرکاء)
 131. آزمایشگاه میکروپروسسورها ( دکتر مجید شرکاء)
 132. آزمایشگاه میکروپروسسورها ( دکتر مجید شرکاء)
 133. ابزاردقیق واجزاسیستمهای کنترل صنعتی ( دکتر علی کریم پور)
 134. برنامه سازی کامپیوتر ( دکتر مهدی سعادتمند طرزجان)
 135. برنامه سازی کامپیوتر ( دکتر حامد ارشد)
 136. برنامه سازی کامپیوتر ( دکتر لیلی ازقندی)
 137. ترمودینامیک ( دکتر سیدعلی ناقدی فر)
 138. بررسی سیستمهای قدرت - 2 ( دکتر حبیب رجبی مشهدی)
 139. تولید و نیروگاهها ( دکتر جعفر عبادی)
 140. ماشینهای مخصوص ( دکتر حسین ابوترابی زارچی)
 141. حفاظت ورله ها ( دکتر جواد ساده)
 142. حفاظت ورله ها ( دکتر جواد ساده)
 143. آزمایشگاه حفاظت ورله ها ( دکتر مهدی مولودیان)
 144. آزمایشگاه حفاظت ورله ها ( دکتر مهدی مولودیان)
 145. آزمایشگاه حفاظت ورله ها ( دکتر مهدی مولودیان)
 146. آزمایشگاه حفاظت ورله ها ( دکتر مهدی مولودیان)
 147. آزمایشگاه حفاظت ورله ها ( دکتر مهدی مولودیان)
 148. آزمایشگاه حفاظت ورله ها ( دکتر مهدی مولودیان)
 149. آزمایشگاه حفاظت ورله ها ( دکتر مهدی مولودیان)
 150. آزمایشگاه حفاظت ورله ها ( دکتر مهدی مولودیان)
 151. آزمایشگاه سیستمهای قدرت ( دکتر حبیب رجبی مشهدی)
 152. ماشین الکتریکی -3 ( دکتر جعفر عبادی)
 153. ماشین الکتریکی -3 ( دکتر )
 154. جبرخطی ( دکتر محمدباقر نقیبی سیستانی)
 155. اصول میکروکامپیوترها ( دکتر جواد صفائی)
 156. اصول میکروکامپیوترها ( دکتر جواد صفائی)
 157. مایکرویو ( دکتر )
 158. سیستم های کنترل دیجیتال و غیر خطی ( دکتر سیدکمال حسینی ثانی)
 159. آز-پردازش سیگنال های دیجیتال ( دکتر سیدعلی رضا سیدین)
 160. ریز موج و آنتن ( دکتر امیررضا عطاری)
 161. آز ریز موج و آنتن ( دکتر سیدمحمدسعید ماجدی)
 162. آزمایشگاه کنترل صنعتی ( دکتر مجید شرکاء)
 163. اندازه گیری الکترونیکی ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 164. مباحث ویژه درالکترونیک ( دکتر رضا لطفی)
 165. اقتصادمهندسی ( دکتر مجید علومی بایگی)
 166. آزمایشگاه ماشین مخصوص ( دکتر محمدرضا میری)
 167. آزمایشگاه عایقهاوفشارقوی ( دکتر مهدی مولودیان)
 168. آزمایشگاه عایقهاوفشارقوی ( دکتر مهدی مولودیان)
 169. آزمایشگاه عایقهاوفشارقوی ( دکتر مهدی مولودیان)
 170. آزمایشگاه عایقهاوفشارقوی ( دکتر مهدی مولودیان)
 171. پروژه 1 ( دکتر )
 172. آز سیستم های کنترل دیجیتال ( دکتر مجید شرکاء)