لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه مهندسي برق دانشکده مهندسی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. محاسبات عددی ( دکتر مهرداد شکوه صارمی)
 2. محاسبات عددی ( دکتر سیدمحمدسعید ماجدی)
 3. محاسبات عددی ( دکتر وحید محتشمی)
 4. الکترومغناطیس ( دکتر میرمجتبی میرصالحی)
 5. الکترومغناطیس ( دکتر سیدمحمدسعید ماجدی)
 6. الکترومغناطیس ( دکتر امیررضا عطاری)
 7. الکترونیک -1 ( دکتر سید ابراهیم حسینی)
 8. کارگاه برق ( دکتر محمدرضا میری)
 9. کارگاه برق ( دکتر محمدرضا میری)
 10. کارگاه برق ( دکتر محمدرضا میری)
 11. کارگاه برق ( دکتر محمدرضا میری)
 12. کارگاه برق ( دکتر محمدرضا میری)
 13. نقشه کشی صنعتی ( دکتر ریحانه اکبری)
 14. نقشه کشی صنعتی ( دکتر محمدمهدی تفرج)
 15. نقشه کشی صنعتی ( دکتر وحید ملکی)
 16. نقشه کشی صنعتی ( دکتر محمدمهدی تفرج)
 17. نقشه کشی صنعتی ( دکتر محمدمهدی تفرج)
 18. نقشه کشی صنعتی ( دکتر محمدمهدی تفرج)
 19. نقشه کشی صنعتی ( دکتر وحید ملکی)
 20. آزمایشگاه اندازه گیری ومدار - 1 ( دکتر داود موسوی نیشابوری)
 21. آزمایشگاه اندازه گیری ومدار - 1 ( دکتر داود موسوی نیشابوری)
 22. آزمایشگاه اندازه گیری ومدار - 1 ( دکتر داود موسوی نیشابوری)
 23. مدارهای الکتریکی1 ( دکتر قوشه عابدهدتنی)
 24. مدارهای الکتریکی1 ( دکتر مهدی صابری)
 25. مدارهای الکتریکی1 ( دکتر جعفر عبادی)
 26. تجزیه وتحلیل سیستمها ( دکتر عباس ابراهیمی مقدم)
 27. اندازه گیری الکتریکی ( دکتر مجید شرکاء)
 28. اندازه گیری الکتریکی ( دکتر جعفر عبادی)
 29. اندازه گیری الکتریکی ( دکتر )
 30. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1 ( دکتر مهدی مولودیان)
 31. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1 ( دکتر مهدی مولودیان)
 32. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1 ( دکتر مهدی مولودیان)
 33. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1 ( دکتر مهدی مولودیان)
 34. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1 ( دکتر مهدی مولودیان)
 35. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1 ( دکتر مهدی مولودیان)
 36. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1 ( دکتر مهدی مولودیان)
 37. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1 ( دکتر مهدی مولودیان)
 38. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1 ( دکتر مهدی مولودیان)
 39. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 40. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 41. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 42. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 43. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 44. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 45. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 46. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 47. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 48. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 49. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 50. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 51. مدارهای منطقی ( دکتر مرتضی خادمی درح)
 52. مدارهای منطقی ( دکتر مجید شرکاء)
 53. مدارهای منطقی ( دکتر )
 54. آزمایشگاه مدارهای منطقی ( دکتر مجید شرکاء)
 55. آزمایشگاه مدارهای منطقی ( دکتر مجید شرکاء)
 56. آزمایشگاه مدارهای منطقی ( دکتر مجید شرکاء)
 57. آزمایشگاه مدارهای منطقی ( دکتر ایمان صداقت رنجبر)
 58. آزمایشگاه مدارهای منطقی ( دکتر ایمان صداقت رنجبر)
 59. آزمایشگاه مدارهای منطقی ( دکتر ایمان صداقت رنجبر)
 60. آزمایشگاه مدارهای منطقی ( دکتر مجید شرکاء)
 61. ماشینهای الکتریکی2 ( دکتر جواد ساده)
 62. ماشینهای الکتریکی2 ( دکتر حسین ابوترابی زارچی)
 63. ماشینهای الکتریکی2 ( دکتر علی کریم پور)
 64. سیستمهای خطی وکنترل ( دکتر علی کریم پور)
 65. سیستمهای خطی وکنترل ( دکتر سیدکمال حسینی ثانی)
 66. سیستمهای خطی وکنترل ( دکتر محمدباقر نقیبی سیستانی)
 67. آزمایشگاه سیستمهای خطی وکنترل ( دکتر ایمان صداقت رنجبر)
 68. آزمایشگاه سیستمهای خطی وکنترل ( دکتر مجید شرکاء)
 69. آزمایشگاه سیستمهای خطی وکنترل ( دکتر رضا بخشی جعفرآبادی)
 70. آزمایشگاه سیستمهای خطی وکنترل ( دکتر رضا بخشی جعفرآبادی)
 71. آزمایشگاه سیستمهای خطی وکنترل ( دکتر ایمان صداقت رنجبر)
 72. زبان تخصصی ( دکتر علی پیروی)
 73. زبان تخصصی ( دکتر مهدی سعادتمند طرزجان)
 74. زبان تخصصی ( دکتر )
 75. بررسی سیستمهای قدرت -1 ( دکتر رضا قاضی)
 76. بررسی سیستمهای قدرت -1 ( دکتر حبیب رجبی مشهدی)
 77. بررسی سیستمهای قدرت -1 ( دکتر )
 78. کارآموزی - 1 ( دکتر )
 79. الکترونیک 2 ( دکتر رضا لطفی)
 80. الکترونیک 2 ( دکتر محمد طاهرزاده ثانی)
 81. الکترونیک 2 ( دکتر مهدی صابری)
 82. احتمال مهندسی ( دکتر ناصر پریز)
 83. احتمال مهندسی ( دکتر حسین خوش بین قماش)
 84. احتمال مهندسی ( دکتر مریم قربانی)
 85. احتمال مهندسی ( دکتر ناصر پریز)
 86. ماشین های الکتریکی 1 ( دکتر مجید علومی بایگی)
 87. مدارهای الکتریکی 2 ( دکتر وحید محتشمی)
 88. مدارهای الکتریکی 2 ( دکتر حسین خوش بین قماش)
 89. اصول سیستم های مخابراتی ( دکتر حسین خوش بین قماش)
 90. اصول سیستم های مخابراتی ( دکتر مهرداد شکوه صارمی)
 91. مخابرات دیجیتال ( دکتر )
 92. ریاضی مهندسی ( دکتر عباس ابراهیمی مقدم)
 93. ریاضی مهندسی ( دکتر سحر مقیمی)
 94. ریاضی مهندسی ( دکتر نادیا نقوی)
 95. ریاضی مهندسی ( دکتر سیدعلی رضا سیدین)
 96. ریاضی مهندسی ( دکتر )
 97. الکترونیک صنعتی ( دکتر محمد منفرد)
 98. آزمایشگاه الکترونیک صنعتی ( دکتر حامد حیدری دوست آباد)
 99. آزمایشگاه الکترونیک صنعتی ( دکتر حامد حیدری دوست آباد)
 100. آزمایشگاه الکترونیک صنعتی ( دکتر حامد حیدری دوست آباد)
 101. آزمایشگاه الکترونیک صنعتی ( دکتر حامد حیدری دوست آباد)
 102. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی2 ( دکتر محمدرضا میری)
 103. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی2 ( دکتر محمدرضا میری)
 104. آزمایشگاه الکترونیک 2 ( دکتر سیدمحمد کیش بافان)
 105. آزمایشگاه الکترونیک 2 ( دکتر سیدمحمد کیش بافان)
 106. آزمایشگاه الکترونیک 2 ( دکتر سیدمحمد کیش بافان)
 107. الکترونیک 3 ( دکتر محمد طاهرزاده ثانی)
 108. آزمایشگاه الکترونیک 3 ( دکتر سیدمحمد کیش بافان)
 109. آزمایشگاه الکترونیک 3 ( دکتر سیدمحمد کیش بافان)
 110. آزمایشگاه الکترونیک 3 ( دکتر سیدمحمد کیش بافان)
 111. آزمایشگاه الکترونیک 3 ( دکتر سیدمحمد کیش بافان)
 112. آزمایشگاه تکنیک پالس ( دکتر سیدمحمد کیش بافان)
 113. آزمایشگاه تکنیک پالس ( دکتر سیدمحمد کیش بافان)
 114. آزمایشگاه تکنیک پالس ( دکتر سیدمحمد کیش بافان)
 115. آزمایشگاه تکنیک پالس ( دکتر سیدمحمد کیش بافان)
 116. آزمایشگاه تکنیک پالس ( دکتر سیدمحمد کیش بافان)
 117. فیزیک الکترونیک ( دکتر سید ابراهیم حسینی)
 118. فیزیک الکترونیک ( دکتر )
 119. مدارهای مخابراتی ( دکتر مجتبی جودکی)
 120. مدارهای مخابراتی ( دکتر )
 121. آزمایشگاه مدارهای مخابراتی ( دکتر سیدمحمد کیش بافان)
 122. کنترل صنعتی ( دکتر ناصر پریز)
 123. آزمایشگاه اجزاءکامپیوتر ( دکتر مجید شرکاء)
 124. آزمایشگاه اجزاءکامپیوتر ( دکتر مجید شرکاء)
 125. آزمایشگاه اجزاءکامپیوتر ( دکتر مجید شرکاء)
 126. میکروپروسسورها ( دکتر )
 127. آزمایشگاه میکروپروسسورها ( دکتر مجید شرکاء)
 128. ابزاردقیق واجزاسیستمهای کنترل صنعتی ( دکتر )
 129. آنتن وانتشارامواج ( دکتر )
 130. برنامه سازی کامپیوتر ( دکتر مهدی سعادتمند طرزجان)
 131. ترمودینامیک ( دکتر سیدعلی ناقدی فر)
 132. بررسی سیستمهای قدرت - 2 ( دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض)
 133. تولید و نیروگاهها ( دکتر جعفر عبادی)
 134. ماشینهای مخصوص ( دکتر )
 135. عایقهاوفشارقوی ( دکتر عبادالله کامیاب)
 136. حفاظت ورله ها ( دکتر )
 137. آزمایشگاه حفاظت ورله ها ( دکتر مهدی مولودیان)
 138. آزمایشگاه حفاظت ورله ها ( دکتر مهدی مولودیان)
 139. آزمایشگاه سیستمهای قدرت ( دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض)
 140. ماشین الکتریکی -3 ( دکتر علی کریم پور)
 141. مبانی تحقیق درعملیات ( دکتر محمدباقر نقیبی سیستانی)
 142. جبرخطی ( دکتر )
 143. اصول میکروکامپیوترها ( دکتر جواد صفائی)
 144. سیستمهای کنترل پیشرفته ( دکتر محمدباقر نقیبی سیستانی)
 145. میدانهاوامواج ( دکتر محمدحسن نشاطی)
 146. مایکرویو ( دکتر )
 147. پردازش سیگنال دیجیتال ( دکتر سیدعلی رضا سیدین)
 148. ریز موج و آنتن ( دکتر )
 149. اقتصادمهندسی ( دکتر مجید علومی بایگی)
 150. تاسیسات الکتریکی ( دکتر محمدرضا میری)
 151. آزمایشگاه عایقهاوفشارقوی ( دکتر مهدی مولودیان)
 152. آزمایشگاه عایقهاوفشارقوی ( دکتر مهدی مولودیان)
 153. آزمایشگاه عایقهاوفشارقوی ( دکتر مهدی مولودیان)
 154. آزمایشگاه عایقهاوفشارقوی ( دکتر مهدی مولودیان)
 155. آزمایشگاه عایقهاوفشارقوی ( دکتر مهدی مولودیان)
 156. آزمایشگاه عایقهاوفشارقوی ( دکتر مهدی مولودیان)
 157. آزمایشگاه عایقهاوفشارقوی ( دکتر مهدی مولودیان)
 158. پروژه 1 ( دکتر )