قابل توجه دانشجویان مقطع دکترا- ورودی 92

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع دکترای گروه مهندسی برق ورودی 92می رساند که در صورت نیاز به تمدید سنوات در نیمسال اول سال تحصیلی 98- 97 (مهرماه97) لازم است شخصا به دفتر گروه مهندسی برق مراجعه و ضمن تکمیل فرم مربوطه وضعیت خود را جهت طرح در کمیسیون پیشرفت تحصیلی دانشجویان شخصاً برای مدریت گروه توضیح دهند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه، تقاضای تمدید سنوات آنان از طرف گروه تأیید نخواهد شد.ضمنا موضوع اطلاعیه شامل دانشجویانی که در دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور به سرمی برند، نمی باشد.

دریافت فرم پیشرفت تحصیلی