قابل توجه متقاضیان پذیرش بدون آزمون مقطع دکترا- رشته مهندسی برق گرایش مهندسی پزشکی

اسامی زیر برای بررسی پذیرش بدون آزمون مقطع دکترا - گرایش مهندسی پزشکی دعوت به مصاحبه می گردند. تاریخ مصاحبه شنبه 96/3/27 خواهد بود.

1- خانم مهندس اسدالله زاده شمخال فاطمه                                   2- آقای مهندس ایزانلو رضا                               3- آقای مهدس زامیاد حجت

4- خانم مهندس عسگریان حمیده                                                   5- خانم مهندس نعمت هدا