دانشجویان محترم مقطع کارشناسی برای ثبت نام دوره کارآموزی، لازم است مراحل زیر طی گردد.

فرآیند کارآموزی