دفاع پروژه دانشجویان مقطع کارشناسی

دانشجویان مقطع کارشناسی، لازم است سه روز قبل از دفاع پروژه، آگهی دفاع خود را در برد کارشناسی گروه مهندسی برق نصب نمایند و یک نسخه نیز به دفتر گروه مهندسی برق تحویل دهند. بدیهی است دریافت فرم ارزشیابی منوط به تحویل آگهی دفاع می باشد.