اعضای هيات علمی سابق گروه

          مهندس لاکی

  • دکتر اسد عازمی
  • دکتر جلیل چیتی زاده
  • دکتر سعید حسینی خیاط
  • دکتر ساسان ناصح
  • دکتر پژمان پورمحمدیان