مراکز پژوهشی

 

1-پژوهشکده هوا خورشید

2-مرکز پژوهشی مخابرات و کامپیوتر C&C

3-مرکز رایانش نرم