آزمايشگاههای پژوهشی گروه

 

1.آزمایشگاه الکترونیک قدرت

2.آزمایشگاه آنتن

3.آزمایشگاه بررسی سیستمهای قدرت

4.آزمایشگاه تجدید ساختار

5.آزمایشگاه تحقیقاتیSAR

6.آزمایشگاه تصویر برداری پزشکی، جستجو و رهگیری

7.آزمایشگاه پردازش سیگنال دیجیتال

8.آزمایشگاه سازگاری و تداخل الکترومغناطیسی و تکنولوژی مدارهای مایکرویو

9.آزمایشگاه طراحی سیستم رادار

10.آزمایشگاه طراحی مدارهای مجتمع

11.آزمایشگاه فتوولتائیک باد و ادوات واسط

12.آزمایشگاه کنترل غیر خطی و هیبرید

13.آزمایشگاه مهندسی پزشکی