آزمايشگاه هاي آموزشي گروه


  
 1. کارگاه برق
 2. آزمایشگاه اندازه گیری و مدار
 3. آزمایشگاه الکترونیک 1
 4. آزمایشگاه الکترونیک 2
 5. آزمایشگاه الکترونیک 3
 6. آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
 7. آزمایشگاه مدارهای مخابراتی
 8. آزمایشگاه تکنیک پالس
 9. آزمایشگاه مایکروویو
 10. آزمایشگاه مدارهای منطقی
 11. آزمایشگاه اجزاء کامپیوتر
 12. آزمایشگاه میکروپروسسور
 13. آزمایشگاه اصول میکرو کامپیوتر
 14. آزمایشگاه کنترل خطی
 15. آزمایشگاه کنترل دیجیتال و غیر خطی
 16. آزمایشگاه کنترل صنعتی
 17. آزمایشگاه ماشین 1
 18. آزمایشگاه ماشین 2
 19. آزمایشگاه ماشین مخصوص
 20. آزمایشگاه عایق و فشار قوی
 21. آزمایشگاه رله و حفاظت