استعدادهای درخشان

 

- آیین نامه پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد

- آیین نامه پذیرش با آزمون در مقطع کارشناسی ارشد

- آیین نامه پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری

لینک به استعداد درخشان دانشگاه