لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه مهندسي برق دانشکده مهندسی

( سال تحصیلی ۱۳۹۳ - ترم ۲ )

 

 1. محاسبات عددی ( دکتر سیدمحمدسعید ماجدی)
 2. الکترومغناطیس ( دکتر میرمجتبی میرصالحی)
 3. آشنایی با مهندسی برق ( دکتر محمد مولوی کاخکی)
 4. آشنایی با مهندسی برق ( دکتر محمد مولوی کاخکی)
 5. آشنایی با مهندسی برق ( دکتر محمد مولوی کاخکی)
 6. آشنایی با مهندسی برق ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 7. کارگاه برق ( دکتر محمود قلی زاده)
 8. کارگاه برق ( دکتر محمود قلی زاده)
 9. کارگاه برق ( دکتر محمدرضا میری)
 10. کارگاه برق ( دکتر محمدرضا میری)
 11. کارگاه برق ( دکتر محمود قلی زاده)
 12. کارگاه برق ( دکتر محمود قلی زاده)
 13. کارگاه برق ( دکتر محمود قلی زاده)
 14. نقشه کشی صنعتی ( دکتر ریحانه اکبری)
 15. نقشه کشی صنعتی ( دکتر علی مطیعی راد)
 16. نقشه کشی صنعتی ( دکتر ریحانه اکبری)
 17. آزمایشگاه اندازه گیری ومدار - 1 ( دکتر داود موسوی نیشابوری)
 18. آزمایشگاه اندازه گیری ومدار - 1 ( دکتر داود موسوی نیشابوری)
 19. آزمایشگاه اندازه گیری ومدار - 1 ( دکتر داود موسوی نیشابوری)
 20. آزمایشگاه اندازه گیری ومدار - 1 ( دکتر داود موسوی نیشابوری)
 21. آزمایشگاه اندازه گیری ومدار - 1 ( دکتر داود موسوی نیشابوری)
 22. آزمایشگاه اندازه گیری ومدار - 1 ( دکتر داود موسوی نیشابوری)
 23. آزمایشگاه اندازه گیری ومدار - 1 ( دکتر داود موسوی نیشابوری)
 24. آزمایشگاه اندازه گیری ومدار - 1 ( دکتر اسدالله زرگری)
 25. مدارهای الکتریکی1 ( دکتر نادیا نقوی)
 26. تجزیه وتحلیل سیستمها ( دکتر سیدعلی رضا سیدین)
 27. تجزیه وتحلیل سیستمها ( دکتر حسین خوش بین قماش)
 28. اندازه گیری الکتریکی ( دکتر محمد طاهرزاده ثانی)
 29. اندازه گیری الکتریکی ( دکتر جمشید زارع مودی)
 30. اندازه گیری الکتریکی ( دکتر )
 31. ماشینهای الکتریکی1 ( دکتر جعفر عبادی)
 32. ماشینهای الکتریکی1 ( دکتر حسین ابوترابی زارچی)
 33. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1 ( دکتر مهدی مولودیان)
 34. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1 ( دکتر مهدی مولودیان)
 35. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1 ( دکتر مهدی مولودیان)
 36. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1 ( دکتر مهدی مولودیان)
 37. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1 ( دکتر مهدی مولودیان)
 38. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1 ( دکتر مهدی مولودیان)
 39. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1 ( دکتر مهدی مولودیان)
 40. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 41. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 42. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 43. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 44. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 45. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 46. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 47. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 48. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 49. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 50. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 51. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 52. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 53. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 54. آزمایشگاه الکترونیک1 ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 55. مدارهای منطقی ( دکتر مهرداد شکوه صارمی)
 56. آزمایشگاه مدارهای منطقی ( دکتر مجید شرکاء)
 57. آزمایشگاه مدارهای منطقی ( دکتر مجید شرکاء)
 58. آزمایشگاه مدارهای منطقی ( دکتر علی پور حسین)
 59. آزمایشگاه مدارهای منطقی ( دکتر مجید شرکاء)
 60. آزمایشگاه مدارهای منطقی ( دکتر علی پور حسین)
 61. آزمایشگاه مدارهای منطقی ( دکتر علی پور حسین)
 62. آزمایشگاه مدارهای منطقی ( دکتر علی پور حسین)
 63. آزمایشگاه مدارهای منطقی ( دکتر علی پور حسین)
 64. آزمایشگاه مدارهای منطقی ( دکتر علی پور حسین)
 65. ماشینهای الکتریکی2 ( دکتر جواد ساده)
 66. ماشینهای الکتریکی2 ( دکتر )
 67. سیستمهای خطی وکنترل ( دکتر ناصر پریز)
 68. آزمایشگاه سیستمهای خطی وکنترل ( دکتر مجید شرکاء)
 69. آزمایشگاه سیستمهای خطی وکنترل ( دکتر آزاده امامی)
 70. آزمایشگاه سیستمهای خطی وکنترل ( دکتر آزاده امامی)
 71. آزمایشگاه سیستمهای خطی وکنترل ( دکتر علی پور حسین)
 72. آزمایشگاه سیستمهای خطی وکنترل ( دکتر علی پور حسین)
 73. آزمایشگاه سیستمهای خطی وکنترل ( دکتر علی پور حسین)
 74. آزمایشگاه سیستمهای خطی وکنترل ( دکتر مجید شرکاء)
 75. آزمایشگاه سیستمهای خطی وکنترل ( دکتر علی پور حسین)
 76. آزمایشگاه سیستمهای خطی وکنترل ( دکتر علی پور حسین)
 77. زبان تخصصی ( دکتر علی پیروی)
 78. زبان تخصصی ( دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی)
 79. زبان تخصصی ( دکتر علی پیروی)
 80. بررسی سیستمهای قدرت -1 ( دکتر رضا قاضی)
 81. بررسی سیستمهای قدرت -1 ( دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض)
 82. بررسی سیستمهای قدرت -1 ( دکتر )
 83. کارآموزی - 1 ( دکتر )
 84. الکترونیک 2 ( دکتر سید ابراهیم حسینی)
 85. مخابرات 1 ( دکتر حسین ضمیری جعفریان)
 86. مخابرات 1 ( دکتر )
 87. مخابرات 1 ( دکتر محمد مولوی کاخکی)
 88. الکترونیک - 1 ( دکتر محمد میمندی نژاد)
 89. الکترونیک - 1 ( دکتر مهدی صابری)
 90. احتمال مهندسی ( دکتر مرتضی خادمی درح)
 91. ریاضی مهندسی ( دکتر مریم قربانی)
 92. الکترونیک صنعتی ( دکتر محمد منفرد)
 93. الکترونیک صنعتی ( دکتر محمد منفرد)
 94. آزمایشگاه الکترونیک صنعتی ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 95. آزمایشگاه الکترونیک صنعتی ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 96. آزمایشگاه الکترونیک صنعتی ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 97. آزمایشگاه الکترونیک صنعتی ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 98. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی2 ( دکتر محمود قلی زاده)
 99. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی2 ( دکتر محمود قلی زاده)
 100. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی2 ( دکتر جعفر عبادی)
 101. آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی2 ( دکتر محمود قلی زاده)
 102. آزمایشگاه الکترونیک 2 ( دکتر محمد کیشبافان)
 103. آزمایشگاه الکترونیک 2 ( دکتر محمد کیشبافان)
 104. آزمایشگاه الکترونیک 2 ( دکتر محمد کیشبافان)
 105. آزمایشگاه الکترونیک 2 ( دکتر محمد کیشبافان)
 106. الکترونیک 3 ( دکتر محمد طاهرزاده ثانی)
 107. آزمایشگاه الکترونیک 3 ( دکتر محمد کیشبافان)
 108. تکنیک پالس ( دکتر مهدی صابری)
 109. آزمایشگاه تکنیک پالس ( دکتر محمد کیشبافان)
 110. آزمایشگاه تکنیک پالس ( دکتر محمد کیشبافان)
 111. آزمایشگاه تکنیک پالس ( دکتر محمد کیشبافان)
 112. آزمایشگاه تکنیک پالس ( دکتر محمد کیشبافان)
 113. آزمایشگاه تکنیک پالس ( دکتر محمد کیشبافان)
 114. آزمایشگاه تکنیک پالس ( دکتر محمد کیشبافان)
 115. فیزیک الکترونیک ( دکتر سید ابراهیم حسینی)
 116. مدارهای مخابراتی ( دکتر مجتبی جودکی)
 117. مدارهای مخابراتی ( دکتر مجتبی جودکی)
 118. آزمایشگاه مدارهای مخابراتی ( دکتر محمد کیشبافان)
 119. آزمایشگاه مدارهای مخابراتی ( دکتر محمد کیشبافان)
 120. آزمایشگاه مدارهای مخابراتی ( دکتر محمد کیشبافان)
 121. فیلترهاوسنتزمدار ( دکتر عباس ابراهیمی مقدم)
 122. اجزای کامپیوتر ( دکتر حمید نوری)
 123. میکروپروسسورها ( دکتر مجید شرکاء)
 124. آزمایشگاه میکروپروسسورها ( دکتر مجید شرکاء)
 125. فیزیک مدرن ( دکتر مریم قربانی)
 126. ابزاردقیق واجزاسیستمهای کنترل صنعتی ( دکتر علی کریم پور)
 127. آنتن وانتشارامواج ( دکتر امیررضا عطاری)
 128. مخابرات 2 ( دکتر حسین خوش بین قماش)
 129. برنامه سازی کامپیوتر ( دکتر مهدی سعادتمند طرزجان)
 130. برنامه سازی کامپیوتر ( دکتر احسان فضل ارثی)
 131. برنامه سازی کامپیوتر ( دکتر مریم زمردی مقدم)
 132. ترمودینامیک ( دکتر مجتبی باغبان)
 133. بررسی سیستمهای قدرت - 2 ( دکتر حبیب رجبی مشهدی)
 134. تولید و نیروگاهها ( دکتر جعفر عبادی)
 135. ماشینهای مخصوص ( دکتر حسین ابوترابی زارچی)
 136. عایقهاوفشارقوی ( دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض)
 137. حفاظت ورله ها ( دکتر جواد ساده)
 138. آزمایشگاه حفاظت ورله ها ( دکتر مهدی مولودیان)
 139. آزمایشگاه حفاظت ورله ها ( دکتر مهدی مولودیان)
 140. آزمایشگاه حفاظت ورله ها ( دکتر مهدی مولودیان)
 141. آزمایشگاه حفاظت ورله ها ( دکتر مهدی مولودیان)
 142. آزمایشگاه حفاظت ورله ها ( دکتر مهدی مولودیان)
 143. آزمایشگاه حفاظت ورله ها ( دکتر مهدی مولودیان)
 144. آزمایشگاه حفاظت ورله ها ( دکتر مهدی مولودیان)
 145. آزمایشگاه حفاظت ورله ها ( دکتر مهدی مولودیان)
 146. آزمایشگاه مایکروویو ( دکتر سیدمحمدسعید ماجدی)
 147. آزمایشگاه سیستمهای قدرت ( دکتر سیدمحسن صدر)
 148. ماشین الکتریکی -3 ( دکتر جعفر عبادی)
 149. مبانی تحقیق درعملیات ( دکتر محمدباقر نقیبی سیستانی)
 150. جبرخطی ( دکتر محمدباقر نقیبی سیستانی)
 151. جبرخطی ( دکتر محمدباقر نقیبی سیستانی)
 152. اصول میکروکامپیوترها ( دکتر جواد صفائی)
 153. اصول میکروکامپیوترها ( دکتر مجید شرکاء)
 154. سیستمهای کنترل پیشرفته ( دکتر سیدکمال حسینی ثانی)
 155. مایکرویو ( دکتر محمدحسن نشاطی)
 156. مدارهای الکتریکی - 2 ( دکتر قوشه عابدهدتنی)
 157. مدارهای الکتریکی - 2 ( دکتر وحید محتشمی)
 158. سیستم های کنترل دیجیتال و غیر خطی ( دکتر سیدکمال حسینی ثانی)
 159. اندازه گیری الکترونیکی ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 160. اندازه گیری الکترونیکی ( دکتر ناصر حافظی مطلق)
 161. مباحث ویژه درالکترونیک ( دکتر مجید شرکاء)
 162. اقتصادمهندسی ( دکتر محمدعلی پیرایش)
 163. اقتصادمهندسی ( دکتر حمیدرضا کوشا)
 164. آزمایشگاه ماشین مخصوص ( دکتر محمود قلی زاده)
 165. آزمایشگاه عایقهاوفشارقوی ( دکتر مهدی مولودیان)
 166. آزمایشگاه عایقهاوفشارقوی ( دکتر مهدی مولودیان)
 167. آزمایشگاه عایقهاوفشارقوی ( دکتر مهدی مولودیان)
 168. آزمایشگاه عایقهاوفشارقوی ( دکتر مهدی مولودیان)
 169. آزمایشگاه اصول میکروکامپیوتر ( دکتر مجید شرکاء)
 170. پروژه 1 ( دکتر )
 171. مباحثی درقدرت ( دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض)
 172. طرح پستهای فشارقوی- پروژه ( دکتر علی پیروی)
 173. ازمایشگاه کنترل غیرخطی ودیجیتال ( دکتر علی پور حسین)
 174. مقدمه ای برمهندسی پزشکی ومهندسی زیستی ( دکتر سحر مقیمی)