آموزش دوره کارشناسی

 

 

     دروس دوره کارشناسی:

 

   آيين نامه های آموزشی :

 

  فرم ها و دستورالعمل ها :

       کارآموزی:

       پروژه:

      ساير:

 

توجه: فرم هاي حذف تک درس، اعلام اشکال آموزشي، مهماني، انتقال، تغيير رشته، ترک تحصيل موقت و ... از آموزش دانشکده تحويل گرفته شوند.