کارشناسان و کارکنان گروه 

 

  1- مهندس مهدی مولودیان مربی امور آموزشی
       2- مهندس ناصر حافظی مطلق مربی امور آموزشی
  3-
مهندس مجید شرکاء
 کارشناس آموزشی
  4- مهندس محمرضا میری  کارشناس آموزشی
  5- مهندس داود موسوی نیشابوری  کارشناس آزمایشگاه
  6- مهندس محمد کیشبافان  کارشناس آزمایشگاه
  7- مهندس محمود قلی زاده  کارشناس آزمایشگاه
  8- لیلا دهقانی   دبیر گروه مهندسی برق
  9- غلامرضا پرسنده دار
 تکنسین آزمایشگاه
  10- حسن ذاکری
 تکنسین آزمایشگاه