1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
با توجه به هزينه هاي غیرضروری كه از تهيه نسخه هاي اضافي به دانشجويان تحميل مي شود خواهشمند است با توجه به مصوبه کمیته تخصصی تحصیلات تکمیلی که در تصویر...
۱۳۹۸/۰۳/۲۳
دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد، لازم است برای برگزاری جلسه دفاع،مراحل زیر را طی نمایید: 1- دریافت فرم مجوز دفاع از دفتر گروه مهندسی برق و تکمیل...
۱۳۹۸/۰۳/۲۱
دانشجویان مقطع کارشناسی، لازم است سه روز قبل از دفاع پروژه، آگهی دفاع خود را در برد کارشناسی گروه مهندسی برق نصب نمایند و یک نسخه نیز به دفتر گروه مهندسی...
۱۳۹۸/۰۳/۲۱
دانشجویان محترم مقطع کارشناسی برای ثبت نام دوره کارآموزی، لازم است مراحل زیر طی گردد. فرآیند...
۱۳۹۸/۰۳/۲۱
بر اساس مصوبه کمیته مرکزی تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی برق،لازم است کلیه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ورودی 97 دروس خود را مطابق با برنامه درسی اعلام شده از...
۱۳۹۸/۰۳/۲۱